+385 (0)51 211 276
travel@jadroagent.hr


Opći uvjeti

Ove Upute i napomene sastavni su dio programa turističkih aranžmana, a time i ugovora o  organiziranju putovanja (u daljem tekstu: Ugovor) sklopljenog između putničke agencije JADROAGENT d.d., Rijeka, ID kod HR AB-51-040005097, (u daljnjem tekstu: JADROAGENT) kada posluje kao organizator putovanja i kada je samo posrednik u prodaji putovanja i ugovaratelja putovanja (u daljem tekstu: Ugovaratelj). Potpisivanjem Ugovora Ugovaratelj putovanja u cijelosti prihvaća program i uvjete. Ukoliko je u pojedinom programu objavljena odredba različita od onih ovdje navedenih, primjenjuje se odredba objavljena u programu.

1. PRIJAVA ZA PUTOVANJE
Prijave za aranžman mogu se izvršiti u poslovnicama JADROAGENTA te u poslovnicama ovlaštenih putničkih agencija posrednika. Na temelju primljene prijave JADROAGENT će Ugovaratelju ponuditi Ugovor koji se smatra obvezujućim nakon što su ga potpisale ugovorne stranke ili na drugi način
potvrdile svoju suglasnost (telefaks, elektronska pošta, uplata na žiro-račun).

2. SADRŽAJ ARANŽMANA I CIJENE
Cijene aranžmana objavljene su u kunama i vrijede od datuma objavljivanja navedenog na programu. Cijena aranžmana uključuje sve što je navedeno u programu. Pojedine posebne i dodatne usluge (transferi, dodatni obroci, škola skijanja, putno osiguranje i dr.) koje nisu uključene u objavljenu cijenu aranžmana, a JADROAGENT ih može osigurati i uključiti u Ugovor, Ugovaratelj posebno plaća. Ukoliko cijena neke od zatraženih usluga nije u programu navedena, JADROAGENT će o cijeni informirati Ugovaratelja prije sklapanja Ugovora. Cijene aranžmana su objavljene u programu putovanja i vrijede od dana objavljivanja programa. Cijene su bazirane na osnovi ugovora sa JADROAGENTOVIM partnerima i ne moraju odgovarati cijenama objavljenim u objektima na izabranim destinacijama. Eventualna razlika u cijeni ne može biti predmet reklamacije. JADROAGENT o promjeni cijene Ugovaratelja obavještava pismeno ili usmeno. JADROAGENT može zahtijevati povećanje ugovorene cijene ako je nakon sklapanja ugovora došlo do promjene valutnih tečajeva ili do promjene u tarifama prijevoznika ili hotelijera. Ukoliko dođe do povećanja cijene u iznosu većem od 10% Ugovaratelj ima pravo odustati od aranžmana te o tome obavijestiti JADROAGENTA u roku od 48 sati od primljene obavijesti u usmenom ili pismenom obliku. Ne otkaže li Ugovaratelj aranžman u navedenom roku, smatra se da je suglasan s promjenom cijene. Objavljene cijene rezultat su ugovora JADROAGENTA s partnerima i ne moraju odgovarati cijenama istaknutim na licu mjesta u destinaciji u kojoj Ugovaratelj boravi. Za posebne i dodatne usluge koje JADROAGENT ne može osigurati i uključiti u Ugovor, i one koje Ugovaratelj zatraži za vrijeme trajanja aranžmana i plati na licu mjesta kod neposrednog davatelja usluge, JADROAGENT ne snosi odgovornost kao organizator putovanja bez obzira na pomoć koju će predstavnik organizatora pružiti Ugovaratelju u pribavljanju tih usluga i na informacije o okvirnim cijenama tih usluga. Ukoliko to JADROAGENT zatraži, Ugovaratelj je dužan unaprijed i posebno platiti takse, pristojbe ili ulaznice određene posebnim propisima koje JADROAGENT naplaćuje u tuđe ime i za tuđi račun i na čiji iznos ne može utjecati, a nužne za realizaciju usluge. JADROAGENT će o postojanju, cijeni, kao i o eventualnim promjenama u režimu naplate tih naknada pravovremeno obavijestiti Ugovaratelja.

3. REZERVACIJE I PLAĆANJE
Ukoliko u programu nije drugačije navedeno, prilikom sklapanja Ugovora Ugovaratelj uplaćuje 30% cijene, a ostatak najkasnije 15 dana prije datuma polaska. JADROAGENT i Ugovaratelj mogu u Ugovoru dogovoriti i drugačije mogućnosti plaćanja. Ukoliko u trenutku rezervacije u traženoj destinaciji nema slobodnih mjesta, Ugovaratelj može položiti iznos od 100 kuna za troškove rezervacije temeljem čega JADROAGENT na upit traži dodatna mjesta. Ukoliko takva rezervacija bude potvrđena uplata će se uračunati u cijenu aranžmana. Ukoliko Ugovaratelj JADROAGENTOVU ponuđenu rezervaciju ne želi prihvatiti, uplaćeni iznos JADROAGENT zadržava za pokriće troškova rezervacije.

4. KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA
Ponuđeni smještajni objekti, prehrana, prijevozna sredstva i dr. opisani su prema službenoj kategorizaciji mjesne turističke organizacije ili drugog nadležnog tijela u vrijeme izdavanja programa. Standardi smještaja, prehrane i drugih usluga pojedinih mjesta i zemalja različiti su i nisu usporedivi. Informacije koje Ugovaratelj dobije usmeno na prodajnom mjestu, telefonom ili pismeno od neovlaštene osobe, ne obvezuju JADROAGENTA u većoj mjeri nego obavijesti navedene u programu putovanja, ovim Uputama i napomenama.

5. SMJEŠTAJ U SOBE / APARTMANE
Ako Ugovaratelj nije izričito ugovorio smještajnu jedinicu (sobu, apartman, kabinu i sl.) s posebnim odlikama, isti će prihvatiti bilo koju službeno registriranu smještajnu jedinicu za izdavanje u dotičnom objektu. Ulazak u smještajnu jedinicu u pravilu je između 16 i 20 sati, a isti se obično moraju napustiti do 10 sati na dan završetka usluge, ukoliko za svaki pojedini smještajni kapacitet u programu nije navedeno drugačije. U slučaju dolaska ili odlaska iz smještajne jedinice koji se ne podudara s vremenom ulaska i napuštanja smještajne jedinice, JADROAGENT će pokušati osigurati odgovarajuću prostoriju za odlaganje i čuvanje prtljage, ali ne može jamčiti ispunjenje takvog zahtjeva. Ako je moguće, JADROAGENT će pokušati zadovoljiti unaprijed najavljen Ugovarateljev dodatni zahtjev za smještajem (boravak kućnih ljubimaca, dodatni kreveti, dječji krevetić, komfor, orijentacija sobe, kat i sl.), ali ne može jamčiti ispunjenje takvog zahtjeva. Brojem raspoloživih kreveta u sobi/apartmanu određen je i maksimalni broj gostiju u sobi/apartmanu. Dijete se u ovom pogledu računa kao odrasla osoba. Ukoliko kod smještaja dođe do toga da se u prethodno uplaćenoj sobi nađe jedna osoba manje, za nezauzeti se krevet plaća bezuvjetno 100% cijene aranžmana. Isto se odnosi i za apartmanski smještaj. Svi podaci o opremljenosti kompleksa i objekata koji su navedeni u katalogu prikupljeni su do zaključivanja istog tj. do 10. veljače 2012. g. JADROAGENT ne odgovara za eventualne pogreške u tisku niti za naknadne promjene u novim izdanjima promidžbenih materijala i programa na koje je skrenuta pažnja Ugovaratelju putovanja prije zaključenja Ugovora pa se u tom smislu smatraju mjerodavnima podaci navedeni u Ugovoru, a ne u promidžbenom materijalu.

6. OTKAZ PUTOVANJA OD STRANE UGOVARATELJA

Ukoliko Ugovaratelj otkaže aranžman ili traži promjenu datuma polaska ili destinacije, JADROAGENT od ukupne cijene aranžmana zadržava sljedeće iznose:
• za raskid ugovora do 30 dana prije početka aranžmana:  10 % cijene aranžmana,
• za raskid ugovora od 29 do 22 dana prije početka putovanja: 25% cijene aranžmana,
• za raskid ugovora od 21 do 15 dana prije početka putovanja: 40% cijene aranžmana,
• za raskid ugovora od 14 do 8 dana prije početka putovanja: 80% cijene aranžmana,
• za raskid ugovora od 7 do 0 dana prije početka putovanja: 100% cijene aranžmana.
Promjena datuma polaska i tipa sobe/apartmana smatra se, u smislu ovih uvjeta, otkazom rezervacije. JADROAGENT ne snosi nikakvu odgovornost ukoliko se aktivnosti i sadržaji koji ovise o vremenskim prilikama ne mogu realizirati. Ukoliko Ugovaratelj otkaže ili skrati putovanje zbog vremenskih uvjeta JADROAGENT će primijeniti gore navedenu skalu, a naknadne reklamacije neće uvažiti.

7. OTKAZ / PROMJENA PROGRAMA PUTOVANJA OD STRANE ORGANIZATORA
JADROAGENT može otkazati aranžman ili izvršiti promjene programa ako nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu izbjeći niti otkloniti (rat, nemiri, štrajk, terorističke akcije, sanitarni poremećaji, elementarne nepogode, prometne nezgode, iznenadni i neuobičajeni zastoji u prometu, intervencije nadležnih vlasti, iznenadne promjene voznih redova, kašnjenje zrakoplova i drugih prijevoznih sredstava, vremenske neprilike i sl.), a koje bi, da su nastupile u vrijeme sklapanja Ugovora, za JADROAGENTA bile opravdanim razlogom da ne sklopi ugovor. JADROAGENT posebice pridržava pravo na promjenu dana i sata polaska na put zbog promjene voznog reda zrakoplova ili nastupa drugih ranije navedenih okolnosti, kao i pravo na promjenu smjera putovanja zbog promijenjenih okolnosti, bez naknade štete Ugovaratelju i po važećim propisima u putničkom prometu. JADROAGENT će Ugovaratelja neodložno obavijestiti o svakoj promjeni programa. JADROAGENT ne odgovara za kašnjenje zrakoplova, broda ili vlaka kao ni za promjene programa i nastale troškove uvjetovane takvim kašnjenjem. Ako okolnosti na samom odredištu onemogućuju smještaj Ugovaratelja u rezerviranom objektu, JADROAGENT će Ugovaratelja smjestiti u drugi objekt jednake ili više kategorije od rezerviranoga i na vlastiti trošak. JADROAGENT zadržava pravo otkazivanja usluge organiziranog prijevoza posebno unajmljenim prijevoznim sredstvima najkasnije 5 dana prije polaska ukoliko se ne postigne 80% popunjenosti prijevoznog sredstva, a za grupna putovanja prema uvjetima u programu.

8. OSIGURANJE OD OTKAZA
Ukoliko Ugovaratelj prilikom prijave za putovanje predviđa da bi zbog određenih situacija mogao otkazati putovanje, preporučujemo uplatu osiguranja od otkaza putovanja. Detaljne informacije možete dobiti na našim prodajnim mjestima.

9. PUTNO OSIGURANJE
U skladu sa Zakonom o turističkoj djelatnosti, djelatnici agencije u kojoj se uplaćuje aranžman, obvezni su Ugovaratelju staviti na raspolaganje promidžbeni materijal i ove Opće uvjete u pisanom ili elektronskom obliku. Osim toga dužni su ponuditi mu i upoznati ga sa sadržajem osiguranja od posljedica nesretnog slučaja i bolesti na putovanju, oštećenja i gubitka prtljage, zdravstvenog osiguranja za vrijeme puta i boravka u inozemstvu, osiguranja od otkaza putovanja te osiguranja kojim se osiguravaju troškovi pomoći i povratka Ugovaratelja u mjesto polazišta u slučaju nesreće i bolesti. Djelatnici agencije dužni su upoznati Ugovaratelja sa sadržajem važećeg Ugovora o osiguranju od odgovornosti za štetu koju JADROAGENT prouzroči Ugovaratelju neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza koje se odnose na paket aranžman. Osiguranje od otkaza moguće je uplatiti samo kod sklapanja Ugovora te se ne može uplatiti naknadno. Potpisivanjem Ugovora Ugovaratelj potvrđuje da su mu bile prezentirane sve ove informacije i da je upoznat sa sadržajem i mogućnošću osiguranja.

10. JAMČEVNO OSIGURANJE I OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI
JADROAGENT je, u slučaju njegova stečaja ili nesposobnosti plaćanja, zaključio jamčevno osiguranje s osiguravateljem Croatia osiguranje d.d. koje jamči da će sukladno Zakonu o turističkoj djelatnosti Ugovaratelju nadoknaditi cijenu putovanja, ako zbog platne nemogućnosti ili stečaja organizatora putovanja izostanu usluge putovanja i troškove koji su nastali zbog platne nemogućnosti ili stečaja organizatora putovanja, za povratak putnika u mjesto polaska. U slučaju stečaja ili nesposobnosti plaćanja JADROAGENTA Ugovaratelji koji se zateknu na putovanju moraju izravno na najbrži mogući način kontaktirati neku od poslovnica Croatia osiguranja d.d. ili sjedište na broj telefona 01/3333100.
Ovaj dokument omogućava Ugovaratelju neposredno ostvarenje prava za naknadu štete zbog nastalih troškova.

11. ODGOVORNOST ORGANIZATORA PUTOVANJA
JADROAGENT je dužan Ugovaratelju pružiti ugovorene usluge, prigodom pružanja usluga pridržavati se svih poslovnih običaja, tehničkih i pravnih standarda vezanih za pojedine usluge, skrbiti se o pravima i interesima Ugovaratelja suglasno poslovnim običajima u turizmu, te voditi računa o izboru davatelja usluge. JADROAGENT odgovara za svu štetu koju prouzroči Ugovaratelju neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza koje se odnose na organiziranje putovanja predviđenih ugovorom i Zakonom o obveznim odnosima. Zahtjev za naknadu štete nastale zbog potpunog ili djelomičnog neizvršenja usluge od strane davatelja usluge Ugovaratelj može postaviti izravno odgovornom davatelju usluge.U tom slučaju JADROAGENT je dužan pomoći Ugovaratelju u ostvarenju njegovih prava. Ugovaratelj je dužan obavijestiti o neispunjenju ili neurednom ispunjenju usluge osobu koja je tu uslugu pružila, što je moguće prije, a JADROAGENT najkasnije u roku od 8 dana od dana završetka putovanja.


 
 JADROAGENT, bilo kao organizator putovanja ili u svojstvu posrednika u prodaji putovanja mora hitno poduzeti sve napore da nađe odgovarajuća rješenja. Ukoliko to nije moguće, putnik i predstavnik organizatora/posrednika putovanja sastavljaju poseban zapisnik koji predstavlja osnovu za naknadu štete. JADROAGENT odgovara za štetu samo kad djeluje kao organizator putovanja..

12. CARINSKI I DEVIZNI PROPISI / PUTNI DOKUMENTI

Ugovaratelj je dužan osigurati da njegovi dokumenti i stvari ispunjavaju uvjete predviđene graničnim, carinskim, zdravstvenim i drugim propisima njegove zemlje kao i države kroz koje ili u koju putuje, a JADROAGENT nije odgovoran za odluke službenih osoba kojima se Ugovaratelju uskrati prijevoz, odbije izdavanje vize ili ne dozvoljava ulazak u pojedinu zemlju niti za troškove koji zbog toga nastanu. Ukoliko zbog prethodno navedenih razloga dođe do otkazivanja putovanja prije ili za vrijeme putovanja, JADROAGENT zadržava pravo naknade štete kako je određeno ovim Općim uvjetima. Troškove gubitka ili krađe dokumenata tijekom putovanja snosi Ugovaratelj. Ugovaratelj je dužan pridržavati se programa putovanja i kućnog reda u ugostiteljskim i smještajnim objektima i u prijevoznim sredstvima te surađivati s predstavnikom JADROAGENTA. U slučaju nepoštivanja ovih obveza JADROAGENT otklanja svaku odgovornost za uzrokovanu štetu, a Ugovaratelj istu plaća na mjestu događaja.

13. PRTLJAGA
Kod autobusnog prijevoza Ugovaratelj ima pravo na prijevoz dvije torbe uobičajene veličine i skije. U slučaju da prijevoznik odredi drugačija ograničenja u prijevozu prtljage od navedenog, JADROAGENT će o tome obavijestiti Ugovaratelja prilikom sklapanja Ugovora. JADROAGENT nije odgovoran za prijevoz prtljage te ne odgovara za uništenu ili izgubljenu prtljagu, kao ni za krađu prtljage ili dragocjenosti u prijevoznom sredstvu ili u smještajnom objektu (preporučujemo najam sefa). Prijave za izgubljenu prtljagu Ugovaratelj upućuje prijevozniku ili smještajnom objektu. Posebnu prtljagu (bicikl, glazbeni instrumenti i slični predmeti) Ugovaratelj je dužan najaviti prije sklapanja Ugovora. Ukoliko je moguće, JADROAGENT će pokušati zadovoljiti unaprijed najavljen Ugovarateljev dodatni zahtjev za posebnom prtljagom, ali ne može jamčiti ispunjenje takvog zahtjeva. Prijevoznik ima pravo, zbog ograničenja kapaciteta nosivosti, ne zaprimiti dodatnu i posebnu prtljagu. JADROAGENT
stoga ne snosi odgovornost za bilo koji trošak odnosno štetu koju Ugovaratelj zbog toga pretrpi. Ugovaratelj je sam dužni voditi brigu o svojim stvarima unesenim u putničku kabinu prijevoznog sredstva te su ih prilikom svakog napuštanja prijevoznog sredstva dužni ponijeti sa sobom. U protivnom, Ugovaratelj sam snosi odgovornost za krađu, gubitak ili oštećenje stvari ostavljenih u kabini prijevoznog sredstva bez njihovog nadzora. Prijevoz kućnih ljubimaca nije dopušten, osim u iznimnim slučajevima na zahtjev i uz nadoplatu.

14. REKLAMACIJE
U slučaju nepotpuno ili nekvalitetno izvršene usluge iz ugovorenog aranžmana Ugovaratelj može pokrenuti žalbeni postupak radi uklanjanja uočenih nepravilnosti propisan ovim Uputama i napomenama. Odmah po uočenom propustu na samome mjestu pružanja usluge Ugovaratelj reklamira neodgovarajuću uslugu kod predstavnika JADROAGENTA u njegovoj prisutnosti i/ili kod izvršitelja usluga. Ugovaratelj je dužan surađivati s predstavnikom JADROAGENTA i izvršiteljem usluga u dobroj namjeri da se uklone uzroci reklamacije. Ukoliko Ugovaratelj ne prihvati na samome mjestu ponuđeno rješenje reklamacije koje odgovara ugovorenoj usluzi, JADROAGENT ne mora uvažiti naknadnu Ugovarateljevu reklamaciju. U slučaju da uzrok reklamacije nije otklonjen ili Ugovaratelj s ponuđenim rješenjem nije zadovoljan, isti s predstavnikom JADROAGENTA i/ili izvršitelja usluga o tome sastavlja pisanu potvrdu koji potpisuju sve prisutne stranke i zadržavaju za sebe po jedan primjerak ove potvrde. Ukoliko predstavnik JADROAGENTA i/ili izvršitelja usluga odbije sastaviti ili potpisati takovu potvrdu, Ugovaratelj može sam sastaviti odgovarajuću izjavu koju moraju potpisati vjerodostojni svjedoci koji će kasnije biti dostupni JADROAGENTU i/ili izvršitelju usluga. Najkasnije 8 dana po povratku s puta, Ugovaratelj predaje pisani prigovor u prodajnom mjestu gdje je uplatio aranžman. Uz prigovor se prilaže pisana potvrda reklamacije i eventualni računi za dodatne troškove. Ugovaratelj je dužan navode prigovora obrazložiti i predočiti odgovarajuće dokaze. JADROAGENT će rješavati samo potpuno dokumentirane prigovore koje primi u navedenom roku od 8 dana i donijeti pisanu odluku na prigovor Ugovaratelja u roku od 15 dana od primitka prigovora na prodajnom mjestu. JADROAGENT može odgoditi rok rješavanja prigovora za još 15 dana zbog prikupljanja informacija i provjere navoda prigovora kod davatelja usluge. U razdoblju dok JADROAGENT ne donese odluku (najviše 30 dana od ulaganja pisanog prigovora), Ugovaratelj se odriče posredovanja bilo koje druge institucije ili sudske ustanove te se odriče davanja informacija u javna glasila i medije.
Isto tako, u navedenom periodu od 30 dana Ugovaratelj se odriče prava na tužbu. Razmjerno sniženje cijene po prigovoru može doseći iznos neiskorištenog dijela usluga, razliku u cijeni zbog niže kategorije smještajnih i drugih kapaciteta od ugovorenih, a naknada štete nastale neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza ograničena je na iznos cijene aranžmana. Ovime se isključuje pravo Ugovaratelja na naknadu idealne štete, osim u slučaju da je ista osigurana kod osiguravajuće kuće koja istu štetu i pokriva. Ugovorne strane suglasno određuju da Ugovaratelj koji nije zadovoljan postupanjem JADROAGENTA, a pridržavao se naprijed navedenog postupka u svezi s prigovorom i reklamacijom te raspolaže sa svom potrebnom dokumentacijom, prije rješavanja nastalog problema putem suda pokrene arbitražni postupak kod nadležnog tijela Hrvatske gospodarske komore.

15. OBVEZE ORGANIZATORA
JADROAGENT je dužan brinuti se o izvršenju usluga, kao i o izboru davatelja usluga, pažnjom dobrog gospodarstvenika te se starati o pravima i interesima Ugovaratelja suglasno dobrim običajima u turizmu. JADROAGENT je dužan Ugovaratelju pružiti sve navedene usluge za pojedini aranžman u programu te odgovara zbog eventualnog neizvršenja usluga ili dijela usluga, ali samo kad djeluje kao organizator putovanja. JADROAGENT će sve navedene obveze iz svojih programa izvesti u potpunosti i na opisani način, osim u slučaju više sile. U takvim ćemo slučajevima ponuditi zamjensko rješenje. Ako bi i to bilo nemoguće ostvariti, molimo da uvažite činjenicu da nismo dužni pružiti usluge izvan okvira ovih uvjeta rezervacije.

16. INFORMACIJE O OBRADI PODATAKA SUKLADNO EU OPĆOJ UREDBI O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA (GDPR)

JADROAGENT poštuje Vaše pravo na povjerljivost podataka, te se obvezuje održavati sigurnost podataka prikupljenih putem stranice travel.jadroagent.hr.

KORIŠTENJE INFORMACIJA

JADROAGENT prikuplja, obrađuje i pohranjuje Vaše osobne podatke sukladno Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka – Uredba EU 2016/679  i drugim važećim propisima. Podaci neće biti proslijeđeni trećim osobama ili iznijeti u treće zemlje, osim u slučaju potrebe za realizacijom ugovorenih usluga.

Prikupljaju se i koriste samo podaci koje ste dobrovoljno dali ispunjavanjem i slanjem obrazaca na našoj stranici travel.jadroagent.hr (kao što su upiti, prijava ne newsletter, i slično).

Prikupljeni osobni podaci se pohranjuju u elektroničkom obliku te se primjenjuju sve odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi se spriječila povreda osobnih podataka. Ukoliko su Vaši osobni podaci zaprimljeni putem elektroničke pošte, iste ćemo koristiti isključivo u svrhu ispunjavanja Vaših zahtjeva.

REZERVACIJA

U svrhu realizacije rezervacije bit će potrebni Vaši identifikacijski i kontakt podaci (npr. ime, prezime, datum rođenja, broj mobitela, kontak u slučaju nužnosti) kao i podaci ostalih korisnika usluge. U određenim slučajevima, bit će potrebno dostaviti i ostale osobne podatke (na primjer: stupanj trudnoće, prehrambene navike i potrebe, ostale zdravstvene potrebe koje zahtjevaju dodatni oblik pažnje (na primjer: korištenje inzulina, pomagala za kretanje, i slično) u svrhu zaštite sigurnosti te omogućavanja ugodnijeg boravka putnika za vrijeme putovanja. Dobavljačima i ostalim davateljima usluga (smještaja, prijevoza, osiguranja) koji mogu biti i izvan granica Republike Hrvatske bit će proslijeđeni isključivo podaci koji su neophodni za realizaciju dotične rezervacije prema općim uvjetima davatelja usluge.

Financijske informacije (brojevi kreditne kartice ili pojedinosti o računu) potpuno su zaštićeni i bit će dostupni isključivo bankama i kartičarskim kućama radi autorizacije.

DIGITALNI MARKETING

Poveznice: travel.jadroagent.hr sadrži poveznice na druge Internet stanice (npr. Facebook i Instagram) s time da JADROAGENT nije odgovoran za poštivanje privatnosti na istim. Ljubazno potičemo sve korisnike da pročitaju Izjave o privatnosti svake internet stranice kojoj pristupaju.

Newsletter: dobrovoljno davanje kontakt informacije (poput adrese elektroničke pošte), neophodno je i koristit će se isključivo u svrhu primanja informacija o novim ponudama. Usluga se može otkazati u bilo kojem trenutku putem poveznice za odjavu na svakom poslanom newsletter-u ili slanjem zahtjeva za brisanjem na adresu travel@jadroagent.hr.

SIGURNOST

JADROAGENT poduzima sve mjere sigurnosti kako bi se zaštitili podaci korisnika tijekom unosa i prijenosa, obrade podataka, te prilikom pohrane. Pristup podacima je ograničen i imaju ga isključivo zaposlenici uključeni u obavljanje poslovne aktivnosti.

Prikupljeni podaci se pohranjuju onoliko dugo koliko je potrebno za ostvarenje svrhe radi koje ih obrađujemo. Kriterij na temelju kojeg određujemo razdoblje pohranjivanja osobnih podataka je upravo svrhu prikupljanja, trajanje usluge, zastara potraživanja propisana zakonom ili točno određena odredba drugog zakona koja nas obvezuje da određene podatke čuvamo točno određeno vrijeme.

PRAVO NA BRISANJE

Korisnici u bilo kojem trenutku imaju pravo uvida u svoje osobne podatke koji se obrađuju, pohranjuju, te zatražiti izmjenu ili brisanje odnosno zaborav slanjem pisanog zahtjeva na adresu travel@jadroagent.hr.

Uvjeti koji moraju biti ispunjeni da bi se podaci obrisali su ako:

a)      Osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni;

b)      Povučete privolu na kojoj se temelji obrada i ako nema druge pravne osnove za obradu;

c)       Uložite prigovor automtiziranom donošenju odluka, a ne postoje jači legitimni razlozi za obradu, ili uložite prigovor obradi za izravan marketing;

d)      Osobni podaci su nezakonito obrađeni;

e)      Osobni podaci moraju biti izbrisani radi uskljađivanja s pravnom obveznom temeljem prava Europske unije ili temeljem prava i propisa Republike Hrvatske.

 
ODGOVORNI ORGANIZATOR:
JADROAGENT d.d.
Putnička agencija
Trg Ivana Koblera 2, Rijeka
ID kod HR-AB-51-040005097
Rijeka, veljača 2012.
developed by Lemax